ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI

SLUŽBENI GLASNIK

Godina XXIII

17. lipnja 2016.

Broj 07

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. IZMJENA I DOPUNA Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2016, godinu

             

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o prestanku mandata i početku obnašanja dužnosti vijećnice u Općinskom vijeću Općine Brckovljani

2. Odluka o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Općini Brckovljani

3. Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu trgovačkom društvu Dukom d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju u obliku temeljenog uloga

4. Odluka o pripajanju trgovačkog društva DUKOM d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju trgovačkom društvu "Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o."

5. Odluka o pripajanju trgovačkog društva KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o. trgovačkom društvu "Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o."

             

AKTI ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

1. ISPRAVAK tehničke pogreške u Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova

             

Godina XXIII

01. lipnja 2016.

Broj 06

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o imenovanju člana Mandatne komisije

2. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine – javna odvodnja

3. Odluka  o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Brckovljani

             

Godina XXIII

30. svibnja 2016.

Broj 05

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o utvrđivanju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

2. Zaključak  o provedbi javne rasprave o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

             

Godina XXIII

15. travnja 2016.

Broj 04

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. godinu

2. Plan prijma na Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2016. godinu

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o povjeravanju poslova organizacije prijevoza pokojnika Zagrebačkoj županiji za 2016.godinu

2. Odluka o komunalnoj naknadi

3. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani

5. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 2

6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2,  i 3

7. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani

8. Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Brckovljani za razdoblje od 2015.-2020. godine

             

Godina XXIII

8. ožujka 2016.

Broj 03

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu

2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu

3. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje otpadom na području Općine Brckovljani u 2015. godini

4. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2015. godinu

5. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

6. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani u 2015. godini

7. Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2015. godini

8. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljani u 2015. godini

9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za 2015. godinu

10. Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Općine Brckovljani s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja

             

Godina XXIII

3. veljače 2016.

Broj 02

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Općine Brckovljani

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o grobljima

2. Odluka o davanju na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava i kioska

3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Brckovljani

4. Odluka o načinu korištenju društvenih domova i prostorija koje koriste kulturno umjetnička društva

5. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani

6. Plan davanja koncesija za 2016. godinu

7. Srednjoročni plan davanja koncesija

             

Godina XXIII

4. siječnja 2016.

Broj 01

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2016. godinu

       

AKTI ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK

1. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Brckovljani

2. Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani

             

Godina XXII

11.  prosinca 2015.

Broj 11

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Izmjena i dopuna Plana gradnje vodnih građevina Komunalac Brckovljani  d.o.o. za 2015. godinu

2. II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

3. I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

4. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u 2015. godini

5. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu u 2015. godini

6. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2015. godinu

7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2015. godinu

8. Plan gradnje vodnih građevina Komunalac Brckovljani  d.o.o. za 2016. godinu

9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani  za 2016. godinu

10. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2016. godinu

11. Plan razvojnih programa za 2016.,godinu s ciljanim vrijednostima  za  2017. i  2018.godinu

12. Program javnih potreba u kulturi u 2016. godini

13. Program javnih potreba u sportu u 2016. godini

14. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu

15. Proračun Općine Brckovljani za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brckovljani za 2016. godinu

17. Odluka o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora  u vlasništvuOpćine Brckovljani

18. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Brckovljani

19. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Brckovljani

20. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brckovljani za 2015. godinu

21. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani

             

Godina XXII

28.  listopada 2015.

Broj 10

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Cjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Brckovljani

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o verifikaciji mandata vijećnice Zorke Antolković

2. Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani

         

Godina XXII

15.  rujna 2015.

Broj 09

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama  za uređivanje  i održavanje poljoprivrednih rudina  i mjere zaštite od požara  na području Općine Brckovljani

2. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brckovljani za razdoblje 01.01. - 30.06.2015. godine

       

Godina XXII

7.  kolovoza 2015.

Broj 08

AKTI ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK NAČELNIKA

1. Prostorni plan uređenja Općine Brckovljani - odredbe za provođenje plana (pročišćeni tekst)

       

Godina XXII

30.  lipnja 2015.

Broj 07

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

2. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Brckovljani

3. Zaključak o sklapanju Sporazuma na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan interes za ulaganja prihvatljivog  za financiranje iz EU fondova 

         

Godina XXII

22.  svibnja 2015.

Broj 06

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva "Komunalno gospodarstvo Brckovljani" d.o.o.

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta prodaje izvan prodavaonice na području Općine Brckovljani

5. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Brckovljani

6. Zaključak Općinskog viječa

         

Godina XXII

17.  travnja 2015.

Broj 05

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

2. Zaključak o provedbi javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

       

Godina XXII

27.  ožujka 2015.

Broj 04

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa za razdoblje od 2015.-2020. godine

2. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za područje Općine Brckovljani

3. Ispravak Odluke o donošenju pročišćenog elaborata Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

5. Odluka o pristupanju Općine Brckovljani lokalnoj akcijskoj grupi “Prigorje“

6. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje rujan-prosinac 2014. godine

7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za 2014. godinu

8. Izvršenje Programa gradnjeo bjekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

9. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

10. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani u 2014. godini

11. Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Brckovljani u 2014. godini

12. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljani u 2014. godini

         

Godina XXII

3.  ožujka 2015.

Broj 03

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izmjena i dopuna Plana prijma na Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2015. godinu

       

Godina XXII

5.  veljače 2015.

Broj 02

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Plan davanja koncesija za 2015. godinu

2. Srednjoročni plan davanja koncesija (trogodišnji plan)

3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Brckovljani

4. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Brckovljani

5. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i krmača od 2015-2018. godine na području Općine Brckovljani

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju službenika za informiranje

7. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2015.godinu

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o  Općinskim porezima

9. Odluka o plaći Općinskog načelnika

10. Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

         

Godina XXII

23.  siječnja 2015.

Broj 01

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani

2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2015. godinu 

3. Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

4. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2015. godinu

       

Godina XXI

16.  prosinca 2014.

Broj 12

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Brckovljani

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine-javnu odvodnju

2. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

3. II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

4. Izmjena i dopunaPrograma javnih potreba u kulturi u 2014. godini

5. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u 2014. godini

6. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2014. godini

7. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2014. godinu  

8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture igrađevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Brckovljani za 2015. godinu

9. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2015. godinu

10. Program javnih potreba u sportu u 2015. godini

11. Program javnih potreba u kulturi u 2015. godini

12. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

13. Plan gradnje vodnih građevina Komunalac Brckovljani za 2015. godinu  

14. Plan razvojnih programa za 2015., s ciljanim vrijednostima za 2016. i 2017. godinu

15. Proračun za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

16. Odluka o provedbi Proračuna za 2015. godinu

17. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brckovljani od 2015.-2017. godine

18. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu

19. Odluka o određivanju službenika za informiranje

20. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani  

         

Godina XXI

17.  studenoga 2014.

Broj 11

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o imenovanju ulice u Gospodarskoj zoni Božjakovona

2. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Božjakovina K-5

3. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 2

4. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1 i 3

5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Božjakovina K-5

6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Božjakovina K 1-2

7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 2

8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Lupoglav

9. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

10. Odluka o osnivanju trgovačkog društva Komunalno Brckovljani d.o.o.

         

Godina XXI

23. rujna 2014.

Broj 10

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene-3 Božjakovina

2. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Brckovljani za razdoblje od 2014. - 2019. godine

         

Godina XXI

18. kolovoza 2014.

Broj 09

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Brckovljani

2. Izmjena i dopuna Odluke o grobljima

         

Godina XXI

21. srpnja 2014.

Broj 08

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

2. Odluka o komunalnom redu Općine Brckovljani

3. Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Općine Brckovljani

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za razdoblje od 01.01.2014.- 30.06.2014.

5. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2014. godini

         

Godina XXI

18. lipnja 2014.

Broj 07

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka  o  određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Brckovljani

2. Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja 

3. Zaključak o upućivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom na području Općine Brckovljani za razdoblje od 2014. do 2019. godine na objavu radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi  javnosti

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi na području Općine Brckovljani

2. Odluka o preventivnoj i obveznoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2014. do 2018. godine na području Općine Brckovljani

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

4. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani

5. Odluka o otpustu duga komunalne naknade na ime zastare i obračun zakonskih zateznih kamata

         

Godina XXI

2. lipnja 2014.

Broj 06

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak  o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene- 3 Božjakovina

2. Zaključak  o provedbi javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene- 3 Božjakovina      

       

Godina XXI

6. svibnja 2014.

Broj 05

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

2. Ispravak Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana  uređenja zone gospodarske namjene  - 3 Božjakovina

3. Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Brckovljani

4. Odluka o obavljanju vodnih usluga na području Općine Brckovljani

5. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog Ugovora u Općini Brckovljani

6. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Brckovljani i Operativnog plana civilne zaštite

         

Godina XXI

26. ožujka 2014.

Broj 04

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2014. do 2018. godine na području Općine Brckovljani

2. Ispravak tehničke greške Pravilnika o postupku javne nabave bagatelne vrijednosti      

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini

2. Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brckovljani za 2013. godinu  

   3.a Bilješke i obrazloženja uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna     

4. Odluka o stavljanju izvan snage DPU zone K1 Božjakovina, Brckovljani 

5. Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU zone gospodarske namjene K3 Božjakovina

         

Godina XXI

18. ožujka 2014.

Broj 03

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

2. Zaključak o provedbi javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani 

             

Godina XXI

21. veljače 2014.

Broj 02

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijama u službu za 2014. godinu

2. IV. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

3. Pravilnik o postupku javne nabave bagatelne vrijednosti

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Plan davanja koncesija za 2014. godinu

2. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija

3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad stranaka zastupljenih u sazivu općinskog vijeća općine Brckovljani

4. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

5. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

6. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Brckovljani

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru općine Brckovljani 2009.-2013. (Izvješće o stanju u prostoru)

         

Godina XXI

20. siječnja 2014.

Broj 01

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

2. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

       

Godina XX

20. prosinca 2013.

Broj 13

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Brckovljani za 2013. godinu

2. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

3. I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini

4. I. izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani za 2013. godinu

5. Plan razvojnih programa općine Brckovljani za 2014. godinu

6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

7. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

8. Program javnih potreba u kulturi u 2014. godini

9. Program javnih potreba u športu u 2014. godini

10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu

11. Proračun općine Brckovljani za 2014. godinu

12. Odluka o provedbi proračuna za 2014. godinu

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

          

Godina XX

28. studenoga 2013.

Broj 12

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o imenovanju drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

          

Godina XX

29. listopada 2013.

Broj 11

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

          

Godina XX

18. rujna 2013.

Broj 10

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o verifikaciji mandata Tomislava Gruice

2. Izvještaj o izvršenju proračuna općine Brckovljani za razdoblje od 01.01.2013.-30.06.2013.

3. Poslovnik Općinskog vijeća općine Brckovljani

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća općine Brckovljani

          

Godina XX

25. srpnja 2013.

Broj 09

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik

2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za davanje koncesijeza prijevoz i ukop pokojnika

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

4. Odluka o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje

          

Godina XX

24. lipnja 2013.

Broj 08

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o imenovanju Mandatne komisije

2. Zaključak o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje

3. Zaključak o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

4. Zaključak o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

          

Godina XX

22. travnja 2013.

Broj 07

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o nerazvrstanim cestama

          

Godina XX

03. travnja 2013.

Broj 06

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja Brckovljani

2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone Potok u Tedrovcu"

3. Statut Općine Brckovljani

4. Odluka o komunalnoj naknadi Općine Brckovljani (pročišćeni tekst)

5. Izmjena i dopuna Odluke o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu

          

Godina XX

05. ožujka 2013.

Broj 05

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izvješće načelnika o preraspodjeli sredstava unutar pozicije proračuna Općine Brckovljani za 2012. godinu

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

2. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za 2012. godinu

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Brckovljani

5. Odluka o stavljanju van snage dijela Oduke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog Ugovora u Općini Brckovljani

6. Izmjene i dopune Godišnjeg plana davanja koncesija za 2013. godinu

7. Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 1.05.2013.-31.12.2015.

          

Godina XX

22. veljače 2013.

Broj 04

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o upućivanju na ponovnu javnu raspravu Prijedloga "Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Potok u Tedrovcu"

2. Zaključak o upućivanju na ponovnu javnu raspravu Prijedloga "Detaljnog plana uređenja groblja Brckovljani"

       

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Plan davanja koncesija za 2013. godinu

2. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 01.05.2013.-31.12.2015. godine

3. Odluka o grobljima

4. Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu

5. Izmjena i dopuna odluke o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i krmača od 2013.- 2015. godine na području Općine Brckovljani

          

Godina XX

04. veljače 2013.

Broj 03

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad  bez zasnivanja radnog odnosa

2. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2013. godinu

3. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel

4. III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani

          

Godina XX

21. siječnja 2013.

Broj 02

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o izmjeni članova Stožera za zaštitu i spašavanje za područje Općine Brckovljani

2. Odluka o komunalnom redu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Brckovljani

4. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Brckovljani

5. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i krmača  u 2013. godini  na području Općine Brckovljani

6. Odluka o raspoređivanju  sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu  Općinskog vijeća Općine Brckovljani u 2013. godini

7. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2013. godini (pročišćeni tekst)

          

Godina XX

02. siječnja 2013.

Broj 01

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

          

Godina XIX

19. prosinca 2012.

Broj 10

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Analiza sustava zaštite i spašavanja Općine Brckovljani za 2012. godinu

2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani  u 2013. godini

3. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2013. godini

4. Program javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani u 2013. godini

5. Program javnih potreba u sportu  Općine Brckovljani  u 2013. godini

6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Brckovljani u 2013. godini

7. Proračun Općine Brckovljani za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu

8. Odluka o provedbi Proračuna za 2013. godinu

9. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2012. godini

10. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2012. godini

11. I. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2012. godinu

12. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani

          

Godina XIX

22. listopada 2012.

Broj 09

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

2. Odluka o dabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

3. Odluka o vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi

4. Zaključak o odgodi primjene Odluke o priključenju na komunalne vodne građevina do 31.12. 2012.

          

Godina XIX

5. rujna 2012.

Broj 08

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o upućivanju na drugu ponovnu javnu raspravu Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

   

Godina XIX

26. srpnja 2012.

Broj 07

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o odgodi Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

          

Godina XIX

17. srpnja 2012.

Broj 06

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o upućivanju na ponovnu javnu raspravu Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

   

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani

          

Godina XIX

15. svibnja 2012.

Broj 05

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Cjenik dimnjačarskih usluga za područje Općine Brckovljani

   

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

2. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Brckovljani

3. Godišnji plan davanja koncesija za 2012. godinu

4. Srednjoročni (trogodišnji ) plan davanja koncesija od 2012.-2014.

          

Godina XIX

21. ožujka 2012.

Broj 04

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

2. Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

3. Odluka o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Brckovljani

4. Zaključak o odgodi primjene Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

5. Godišnji obračun Proračuna Općine Brckovljani za 2011. godinu

6. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu

7. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi

          

Godina XIX

08. ožujka 2012.

Broj 03

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o odgodi ponovne javne rasprave Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone Potok u Tedrovcu"

2. Zaključak  o odgodi ponovne javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

   

Godina XIX

27. veljače 2012.

Broj 02

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o upućivanju na ponovnu javnu raspravu Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine Brckovljani

2. Zaključak  o upućivanju na ponovnu javnu raspravu Prijedloga „Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Potok u Tedrovcu“

   

Godina XIX

17. veljače 2012.

Broj 01

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2012. godinu

   

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o o obračunu i naplati naknade za razvoj

2. Odluka o osiguranju higijeničarske službe za sakupljanje i uništavanje životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog porijekla s javnih površina Općine Brckovljani

3. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

             

Godina XVIII

17. prosinca 2011.

Broj 9

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Brckovljani

2. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu nacrta prijedloga "Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Potok u Tedrovcu"

3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

   

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

2. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2011. godini

3. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2011. godini

4. I. izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu

5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2012. godini

6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2012. godini

7. Program javnih potreba u kulturi općine Brckovljani u 2012. godini

8. Program javnih potreba u športu općine Brckovljani u 2012. godini

9. Proračun za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014.

10. Odluka o provedbi proračuna za 2012. godinu

11. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području općine Brckovljani u 2012. godini

12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustavazaštite i spašavanja na području općine Brckovljani 2012.-2014. godina

13. Odluka o najpovoljnijoj ponudi za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na rok do 5 godina u k.o. Brckovljani

14. Zaključak o djelomičnom poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvuRepublike Hrvatske na rok do 5 godina u k.o. Lupoglav i k.o. Prečec

             

Godina XVIII

11. studenoga 2011.

Broj 8

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemjlišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brckovljani za k.o. Brckovljani, k.o. Lupoglav i k.o. Prečec

2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brckovljani za k.o. Brckovljani, k.o. Hrebinec, k.o. Lupoglav i k.o. Prečec na rok od 20 godina

3. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, za područje Općine Brckovljani za k.o. Brckovljani, k.o. Hrebinec, k.o. Andrilovec i k.o. Prečec na rok do 5 godina

4. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, za područje Općine Brckovljani za k.o. Brckovljani, Lupoglav i Prečec na rok do 5 godina

5. Odluka o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone

6. Odluka o komunalnom doprinosu

          

Godina XVIII

3. listopada 2011.

Broj 7

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na odluku o cijeni vodnih usluga

   

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

          

Godina XVIII

2. kolovoza 2011.

Broj 6

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brckovljani za k.o. Brckovljani, Lupoglav i Prečec

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Brckovljani za k.o. Brckovljani, Hrebinec, Lupoglav i Prečec na rok od 20 godina

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, za područje Općine Brckovljani za k.o. Brckovljani, Hrebinec, Andrilovec i Prečec na rok do 5 godina

4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

5. II. ispravak Odluke o imenovanju ulice

          

Godina XVIII

27. lipnja 2011.

Broj 5

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o određivanju mjesta prodaje izvan prodavaonice na području Općine Brckovljani

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za za provođenje natječaja za prodaju, zakup i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Brckovljani

3. Izmjene i dopune izvješća o stanju u prostoru na području Općine Brckovljani

4. Odluka o osnivanju „Gospodarske zone Potok“ u Tedrovcu

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Potok“ u Tedrovcu

7. Zaključak o davanju suglasnosti za provođenje istražnih radova na lokaciji planirane „Gospodarske zone Potok“ u Tedrovcu

8. Ispravak Odluke o imenovanju ulice

          

Godina XVIII

14. travnja 2011.

Broj 4

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. II. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu

2. Izmjena plana Prijma u službu u 2011. godini

      

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o financiranju rada političkih stranaka

      

Godina XVIII

29. ožujka 2011.

Broj 3

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Brckovljani za 2010. godinu

2. Izvršenje programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2010. godinu

3. Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

             

Godina XVIII

8. ožujka 2011.

Broj 2

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan pozivanja Stožera za zaštitu i spašavanje

   

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Brckovljani sa Planom civilne zaštite

2. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Brckovljani

3. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, koja je privaćena odlukom općinskog vijeća općine Brckovljani na 20. sjednici održanoj 24. siječnja 2011. godine, a objavljena u Službenom glasniku br. 01/11 28. siječnja 2011.

             

Godina XVIII

27. siječnja 2011.

Broj 1

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Brckovljani za 2011. godinu

   

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu općine Brckovljani

3. Program mjera preventivne i obvezne deratizacije na području općine Brckovljani za period 2010-2013. godine

4. Odluka o imenovanju ulice

             

Godina XVII

23. prosinca 2010.

Broj 10

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. I. izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani za 2010.godinu

         - Funkcijska klasifikacija

2. I. izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2010. godini

3. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

4. Odluka o provedbi proračuna za 2011. godinu

        - Opći dio proračuna

        - Programska klasifikacija

        - Ekonomska klasifikacija

        - Funkcijska klasifikacija

5. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini

6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini

7. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova stožera za zaštitu i spašavanje

8. Čistopis Odluke o imenovanju članova stožera za zaštitu i spašavanje

          

Godina XVII

2. prosinca 2010.

Broj 9

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

2. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodataka za uspješnost na radu na službenike Općine Brckovljani

   

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brckovljani za 2009. i 2010. godinu

             

Godina XVII

23. rujna 2010.

Broj 8

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

2. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu

             

Godina XVII

25. kolovoza 2010.

Broj 7

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Brckovljani

2. Odluka o raspisivanju natječaja za  prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Brckovljani

3. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Brckovljani

4. Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sambeno poslovne zone Božjakovina

      

Godina XVII

14. srpnja 2010.

Broj 6

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Brckovljani

   

Godina XVII

21. lipnja 2010.

Broj 5

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o načinu sređivanja zemljišno knjižnog stanja nekretnina, javnog dobra, cesta, putova i drugih javnih površina

2. Odluka o načinu preuzimanja uređene prometnice

3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambeno poslovne zone K-1 Božjakovina

   

Godina XVII

24. svibnja 2010.

Broj 4

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani

   

Godina XVII

28. travnja 2010.

Broj 3

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o imenovanju ulice

2. Odluka o imenovanju članova skupštine Dukoma d.o.o.

   

Godina XVII

30. ožujka 2010.

Broj 2

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2009. godinu

2. Izvršenje programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2009. godini

3. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za područje općine Brckovljani

4. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljatina temelju pisanog ugovora u Upćini Brckovljani

5. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

6. Odluka o komunalnom redu

7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za 2009. godinu

8. Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu

9. Ispravak odluke o imenovanju ulice "Odvojak Matije Kralja"

10. Ispravak odluke o imenovanju ulice "Odvojak Ledine"

   

Godina XVII

11. siječnja 2010.

Broj 1

AKTI OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Urbanističkogplana uređenja stambeno-poslovne zone Božjakovina 

2. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Detaljnog plana uređenja groblja Brckovljani

3. Prijedlog plana prijamau službu u Jedinstveni upravni odjel općine Brckovljani za 2010. godinu

   

Godina XVI

23. prosinca 2009.

Broj 8

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Pravilnik o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji poslova i zadaća lokalne samouprave u općini Brckovljani

2. Odluka o izmjeni i dopuni članka 29. Statuta općine Brckovljani

   

Godina XVI

8. prosinca 2009.

Broj 7

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu

        - ekonomska klasifikacija

        - funkcijska klasifikacija 

2. Odluka o provedbi Proračuna za 2009. godinu

3. Proračun Općine Brckovljani za 2010. sa projekcijama na 2011. i 2012. godinu

        - ekonomska klasifikacija

        - funkcijska klasifikacija 

4. Odluka o provedbi Proračuna za 2010. godinu

5. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2010. godinu

6. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

7. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

       

Godina XVI

26. studenoga 2009.

Broj 6

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Odluka o komunalnoj naknadi

2. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u općini Brckovljani

3. Odluka o naknadi kod dodjele grobnog mjestai godišnje naknade korištenja grobnog mjesta

4. Odluka o komunalnom doprinosu općine Brckovljani

5. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području općine Brckovljani

6. Odluka o općinskim porezima

7. Izmjena sistematizacije

8. Ispravak Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Brckovljani

   

Godina XVI

3. studenoga 2009.

Broj 5

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Analiza sustava zaštite i spašavanja za područje općine Brckovljani za 2008.

2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za područje općine Brckovljani

3. Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za područje općine Brckovljani

4. Odluka o imenovanju ulice Lipnjak

5. Odluka o imenovanju ulice u Odvojak Matije Kralja

6. Odluka o imenovanju ulice u Odvojak Ledine

   

Godina XVI

16. rujna 2009.

Broj 4

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Brckovljani

2. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

    

Godina XVI

7. kolovoza 2009.

Broj 3

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

1. Zaključak o izboru mandazne komisije

2. Zaključak o izboru Odbora za izbor i imenovanja

3. Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća općine Brckovljani

4. Statut Općine Brckovljani

5. Odluka o agrotehničkim mjerama

6. Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća općine Brckovljani

7. Zaključak o izboru Odbora za statut i poslovnik

II. AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

1. Cjelovito završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata i zamjenika kandidata za načelnika Općine Brckovljani

      

Godina XVI

9. travnja 2009.

Broj 2

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za 2008. godinu

2. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Brckovljani

3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene K-3 Božjakovina

4. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja Lupoglav

5. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja poslovne zone Božjakovina K-5

6. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja stambeno-poslovne zone Božjakovina

7. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 2

8. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1 i 3  

9. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini

10. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini

      

Godina XVI

14. siječnja 2009.

Broj 1

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2009. godinu

2. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2009. godinu

3. Odluka o radnom vremenu prodajnih objekata na području općine Brckovljani

4. Odluka o ukidanju javnog dobra

5. Izvješće o stanju u prostoru općine Brckovljani

II. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Prijedlog plana prijema u službu  u Jedinstveni upravni odjel općine Brckovljani za 2009. godinu

      

Godina XV

22. prosinca 2008.

Broj 8

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2008. godinu

        - ekonomska i funkcijska klasifikacija

        - funkcijska klasifikacija 

2. Proračun Općine Brckovljani za 2009. godinu

        - ekonomska i funkcijska klasifikacija s projekcijama za 2010. i 2011. godinu  

        - funkcijska klasifikacija 

3. Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za 2009. godinu

4. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga "Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Brckovljani"

5. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu "Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene K-1-3 Božjakovina"

6. Program javnih potreba u sportu za 2009. godinu

7. Program javnih potreba u kulturi za 2009. godinu

      

Godina XV

19. studenoga 2008.

Broj 7

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. I. izmjene i dopune proračuna za 2008. godinu

        - ekonomska i funkcijska klasifikacija

        - funkcijska klasifikacija 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

4. Odluka o imenovanju ulica

II. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Zaključak o utvrđivanjui upućivanju na javnu raspravu Prijedloga detaljnog plana uređenja groblja Lupoglav

2. Zaključak o provođenju prethodne rasprave u tijeku izrade nacrta prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Brckovljani

      

Godina XV

02. kolovoza 2008.

Broj 5

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o ustroju kataloga informacija

2. Odluka o određivanju službenika za informacije

      

Godina XV

05. lipnja 2008.

Broj 4

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvršenje programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani 
u 2007. godini

2. Izvršenje programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani 
u 2007. godini

3. Odluka o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih usluga na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu

4. Godišnji obračun proračuna Općine Brckovljani za 2007. godinu

      

Godina XV

25. veljače 2008.

Broj 1

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini

2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini

3. Program javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani u 2008. godini

4. Program javnih potreba u sportu Općine Brckovljani u 2008. godini

5. Izmjene i dopune odluke o komunalnom redu (objavljene u Službenom glasniku Općine Brckovljani broj 2/00)

6. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani

7. Odluka o pokretanju postupka I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

      

Godina XIV

19. prosinca 2007.

Broj 5

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2007. godinu

2. 1. Proračun Općine Brckovljani za 2008. godinu
2. Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za 2008. godinu

3. Odluka o komunalnom doprinosu

4. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu

5. Odluka o visini naknade za korištenje mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu

    

Godina XIV

2. svibnja 2007.

Broj 2a

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće o godišnjem obračunu Proračuna Općine Brckovljani za 2006. godinu

2. Bilješke uz godišnji obračun proračuna Općine Brckovljani za 2006. godinu

3. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2006. godini

4. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2006. godini

    

Godina XIV

28. veljače 2007.

Broj 2

POZIVI VLASNICIMA ZEMLJIŠTA NA UVID U IDEJNO RJEŠENJE RADI IZDAVANJA LOKACIJSKE DOZVOLE ZA:

1. Izgradnju sekundarnog kanala fekalne odvodnje u naseljima: Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić i Štakorovec

2. Izgradnju odvodnje otpadnih voda u naseljima Gornja Greda i Lupoglav

3. Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Božjakovina"

4. Rekonstrukciju distributivnog plinovoda Brckovljani-Lupoglav (ekonomsko dvorište)

5. Rekonstrukciju magistralnog vodovoda Brckovljani-Lupoglav (ekonomsko dvorište)

6. Građenje sportsko-rekreacijskog objekta: Ribnjak, ribarska kuća, parcelacija

      

Godina XIV

29. siječnja 2007.

Broj 1

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju detaljnog plana uređenja zone K1 - Božjakovina, Brckovljani

2. Ispravak

3. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva

    

Godina XIII

19. prosinca 2006.

Broj 13A

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture

2. Program održavanja komunalne infrastrukture

3. Proračun za 2007. godinu

        - Ekonomska i funkcijska klasifikacija

        - Funkcijska klasifikacija

4. Odluka o provedbi proračuna za 2007. godinu

       

Godina XIII

25. rujna 2006.

Broj 13

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Ispravak teksta Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

   

Godina XIII

3. kolovoza 2006.

Broj 12

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

2. Izvješće o stanju u prostoru Općine Brckovljani

3. Program mjera unaprjeđenja stanja u prostoru Općine Brckovljani 

4. I. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2006. godinu 

        - Ekonomska i funkcijska klasifikacija

        - Funkcijska klasifikacija

   

Godina XIII

11. travnja 2006.

Broj 11

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o odvodnji otpadnih voda

2. Odluka o prijenosu poslova na Zagrebačku županiju

3. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

4. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Brckovljani za 2005. godinu 

5. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2005. godinu 

6. Financijski izvještaj Općine Brckovljani za razdoblje od 01.01.2005. do 31.12.2005. godine

         

Godina XIII

22. ožujka 2006.

Broj 10

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. III. odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna za 2005. godinu

2. Plan nabave roba i usluga za 2006. godinu

        

II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Brckovljani

2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

    

Godina XIII

23. siječnja 2006.

Broj 9

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2006. godini

2. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2006. godini

3. Odluka o komunalnom doprinosu općine Brckovljani

4. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području općine Brckovljani

        

Godina XII

20. prosinca 2005.

Broj 8

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2005.

    

II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o provedbi proračuna Općine Brckovljani za 2006. g.

2. Proračun Općine Brckovljani za 2006. g. sa projekcijama za 2007. i 2008. godinu

        - Ekonomska i funkcijska klasifikacija

        - Funkcijska klasifikacija

3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2005. g.

        - Ekonomska i funkcijska klasifikacija

        - Funkcijska klasifikacija

4. Zaključak - Imenovanje člana Skupštine DUKOM-a

5. Zaključak - Imenovanje člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo

 

Godina XII

03. kolovoza 2005.

Broj 7

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. II. odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna Općine Brckovljani za 2005. godinu

II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o imenovanju komisije za popise birača

   

Godina XII

7. srpnja 2005.

Broj 6

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o imenovanju članova Poglavarstva Općine Brckovljani

2. Zaključak o imenovanju Slavka Jukića za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

3. Zaključak o imenovanju Mile Selaka za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

4. Zaključak o imenovanju Bože Grabereca za zamjenika načelnika Općine Brckovljani

  

Godina XII

17. lipnja 2005.

Broj 5

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Prijedloga prostornoga plana uređenja općine Brckovljani

    

II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o imenovanju komisije i odbora

2. Zaključak o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća

3. Zaključak o imenovanju načelnika Općine Brckovljani

  

Godina XII

15. travnja 2005.

Broj 4

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna općine Brckovljani za 2004. godinu

2. Odluka o prihvaćanju investicija po kreditnom zaduženju

3. Odluka o zaduživanju Općine Brckovljani kod državnih institucija

4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja (prodaja)

5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja (zakup 10 godina)

6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja (zakup 3 godine)

7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja (zakup 2 godine)

8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja (zakup 2 godine - zabilježba)

9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu RH za područje Općine Brckovljani

10. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

11. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu

12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

  

Godina XII

22. ožujka 2005.

Broj 3

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. I. Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2005. godinu

2. I. odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu

      

Godina XII

19. veljače 2005.

Broj 2

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Plan nabave roba, radova i usluga za 2005. godinu

2. V. odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu

3. V. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu      

        

Godina XII

21. siječnja 2005.

Broj 1

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Osnivanje dječjeg vrtića na području općine Brckovljani

2. II. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu

        - Ekonomska i funkcijska klasifikacija

        - Funkcijska klasifikacija

        

Godina XI

21. prosinca 2004.

Broj 10

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun za 2005. godinu

        - Ekonomska i funkcijska klasifikacija

        - Funkcijska klasifikacija

2. Odluka o provedbi proračuna za 2005. godinu

3. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture

4. Program održavanja komunalne infrastrukture

5. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone K1-Božjakovina

        

Godina XI

studeni 2004.

Broj 9

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

    

Godina XI

2. listopada 2004.

Broj 8

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Pravilnik o radu

    

II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani

2. Odluka o komunalnom doprinosu

3. Odluka o komunalnoj naknadi

4. Izmjena poslovnika Općinskog vijeća

5. Zaključak o imenovanju člana odbora za Statut i poslovnik Općinskog vijeća

        

Godina XI

3. kolovoza 2004.

Broj 7

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. IV. izmjene i dopune plana nabave za 2004. godinu

    

II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. I. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu

    

Godina XI

16. srpnja 2004.

Broj 6

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara

    

Godina XI

24. lipnja 2004.

Broj 5

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2003. godinu

2. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2003. godinu

    

II. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. III. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu

2. IV odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu 

    

Godina XI

2. lipnja 2004.

Broj 4

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o godišnjem obračunu proračuna općine Brckovljani za 2003. godinu

2. Odluka o grbu i zastavi općine Brckovljani 

3. Odluka o vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi na području općine Brckovljani

    

Godina XI

6. svibnja 2004.

Broj 3

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. II. odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2004. godinu

2. I. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu 

3. III. odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2004. godinu

4. II. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu 
    

Godina XI

13. veljače 2004.

Broj 2

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2003. godinu (23.12.2003)

2. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2003. godinu (30.12.2003) 

3. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2004. godinu
    

Godina XI

24. siječnja 2004.

Broj 1

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o polugodišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Općine Brckovljani
    

II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće o stanju u prostoru Općine Brckovljani

2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2004. godinu

3. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru u Općini Brckovljani za 2004. i 2005. godinu

      

Godina X

30. prosinca 2003.

Broj 6

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Izmjene i dopune plana nabave, roba, radova i usluga za 2003. godinu
   

II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun Općine Brckovljani za 2004.  s projekcijama za 2005. i 2006. godinu
- Ekonomska i funkcijska klasifikacija
- Funkcijska klasifikacija

2. Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za za 2004. godinu

      

Godina X

22. prosinca 2003.

Broj 5

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Izmjene i dopune plana nabave, roba, radova i usluga za 2003. godinu

2. Plan Nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu
    

II. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu
- Ekonomska i funkcijska klasifikacija
- Funkcijska klasifikacija

2. Odluka o držanju životinja za društvo i životinja opasnih za život ljudi i postupanju s njima

3. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

4. Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza

     

Godina X

30. svibnja 2003.

Broj 4

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Natječaj za likovno i grfičko rješenje grba i zastave Općine Brckovljani

2. Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu

   

Godina X

16. travnja 2003.

Broj 3

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna proračuna Općine Brckovljani za 2002. godinu

2. Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2002. godinu

3. Odluka o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2003. godinu

4. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

5. Ispravak odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Brckovljani

6. Ispravak odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Brckovljani

 

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani

     

Godina X

11. veljače 2003.

Broj 2

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani

    

Godina X

24. siječnja 2003.

Broj 1

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskog poreza

2. Odluka o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih usluga na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska

7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

  

Godina IX

9. prosinca 2002.

Broj 10

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

2. I izmjene i dopune Proračuna općine Brckovljani za 2002. godinu

3. Proračun općine Brckovljani za 2003. godinu s projekcijama za 2004. i 2005. godinu

4. Odluka o provedbi Proračuna za 2003. godinu

 

Godina IX

21. studenoga 2002.

Broj 9

I. AKT OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Brckovljani

   

Godina IX

25. listopada 2002.

Broj 8

I. AKT OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o objavi javnog natječaja za davanje koncesije obavljanja pogrebnih poslova na groblju u Brckovljanima i Lupoglavu

II. AKT OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup odnosno prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Brckovljani

  

Godina IX

2. kolovoza 2002.

Broj 7

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Brckovljani - Suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brckovljani

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Brckovljani

4. Odluka o uvođenju prireza za dohodak

5. Odluka o uvođenju poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine i poreza na neizgrađeno građevno zemljište

6. Odluka o određivanju prinudnog upravitelja zgrada suvlasnika na području Općine Brckovljani

  

Godina IX

21. lipnja 2002.

Broj 6

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o općinskim porezima

2. Zaključak o imenovanju mrtvozornika

     

Godina IX

19. travnja 2002.

Broj 5

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće o godišnjem obračunu proračuna Općine Brckovljani za 2001. godinu

2. ODLUKA o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta

3. ODLUKA o najmu stanova

4. ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Općine Brckovljani

5. ODLUKA o visini slobodno ugovorene najamnine

          

Godina IX

19. ožujka 2002.

Broj 4

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće o stanju i prostoru Općine Brckovljani

2. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru u Općini Brckovljani za 2002. i 2003. godinu

3. Izmjena sistematizacije poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani

4. Odluka o izmjenama Privremene odluke o plaćama djelatnika općine Brckovljani

      

Godina IX

27. veljače 2002.

Broj 3

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinih pozicija Proračuna općine Brckovljani

   

Godina IX

5. veljače 2002.

Broj 2

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Ispravak Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani

2. Ispravak I. izmjena i dopuna proračuna Općine Brckovljani za 2001. godinu

     

Godina IX

16. siječnja 2002.

Broj 1

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani

2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za razdoblje 2001- 2004. godine

3. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani

4. Odluka o komunalnoj naknadi

5. Odluka o vrijednosti boda za obračun naknade u Općini Brckovljani

6. Program održavanja komunalne naknade na području Općine Brckovljani za 2002. godinu

7. I. izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2001. godinu

8. Odluka o povjeravanju poslova naplate općinskih poreza Poreznoj upravi

  

Godina VIII

20. prosinca 2001.

Broj 6

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine

2. Proračun Općine Brckovljani za 2002. godinu s projekcijama za 2003. i 2004. godinu

3. Odluka o provedbi proračuna za 2002. godinu

4. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta

   

Godina VIII

11. listopad 2001.

Broj 5

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. STATUT OPĆINE BRCKOVLJANI

2. POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI

3. Zaključak o izboru tri člana u Školski odbor OŠ "Stjepan Radić" BOŽJAKOVINA

   

Godina VIII

3. kolovoza 2001.

Broj 4

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o imenovanju članova Općinskog poglavarstva

2. Zaključak o imenovanju zamjenika načelnika

3. Zaključak o mirovanju mandata vijećnika Željka Funteka te imenovanju Smiljana Darojkovića za vijećnika

4. Zaključak o mirovanju mandata vijećnika Smiljana Darojkovića i Bože Graberca te imenovanju Branka Grgošića i Darka Ferenčeka za vijećnike

5. Zaključak o razrješavanju članova Skupštine trgovačkog društva "Dukom"

6. Zaključak o imenovanju članova Skupštine trgovačkog društva "Dukom" 

  

Godina VIII

28. lipnja 2001.

Broj 3

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o imenovanju Mandatne komisije

2. Zaključak o mirovanju mandata Miroslava Ivoša

3. Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća

4. Zaključak o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

5. Zaključak o imenovanju predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća

6. Zaključak o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik

7. Zaključak o imenovanju Odbora za financije i proračun

8. Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Brckovljani

9. Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

10. Zaključak o imenovanju načelnika Općine Brckovljani

  

Godina VIII

12. travnja 2001.

Broj 2

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće o godišnjem obračunu proračuna Općine Brckovljani za 2000. godinu

  

II. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta

  

Godina VIII

23. ožujka 2001.

Broj 1

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pojedinih pozicija Proračuna Općine Brckovljani

  

Godina VII

23. studeni 2000.

Broj 3

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2000. godinu

2. Proračun Općine Brckovljani za 2001. godinu s projekcijom za 2002. i 2003. godinu

3. Odluka o provedbi Proračuna općine Brckovljani za 2001. godinu

4. Odluka o imenovanju ulica

   

Godina VII

1. kolovoz 2000.

Broj 2

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2000. godinu

2. Odluka o komunalnom redu

3. Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje kioska

4. Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava

5. Obračun proračuna Općine Brckovljani za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2000.

6. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine

        

Godina VII

22.ožujka 2000.

Broj 1

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće o godišnjem obračunu proračuna općine Brckovljani za 1999.g.

2. Izvješće o stanju u prostoru općine Brckovljani

3. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za 2000.-2001.g.

4. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2000.g.

5. Zaključak o davanju suglasnosti za obnovu mandata člana upravnog vijeća narodnog sveučilišta Dugo Selo

  

Godina VI

23. studenog 1999.

Broj 4

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II izmjene i dopune proračuna za 1999. godinu

2. Proračun općine Brckovljani za 2000. godinu s projekcijama za 2001. i 2002. godinu

3. Odluka o provođenju proračuna za 2000. godinu

4. Odluka o grobljima

      

Godina VI

11. svibnja 1999.

Broj 3

    I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće o godišnjem obračunu proračuna općine Brckovljani za 1998. godinu

2. I izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani za 1999. godinu

3. Zaključak o imenovanju mrtvozornika za područje općine Brckovljani

4. Zaključak o davanju suglasnosti na III izmjene i dopune statuta Narodnog sveučilišta Dugo Selo

  

Godina VI

01. travnja 1999.

Broj 2

 I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice i iskolčenja na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu

  

Godina VI

05. ožujka 1999.

Broj 1 

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pojedinih pozicija proračuna Općine Brckovljani

 

Godina V

30. studenog 1998.

Broj 3

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 1998. godinu
2. Proračun Općine Brckovljani za 1999. godinu
3. Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za 1999. godinu
4. Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani
5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu
6. Odluka o visini komunalnog doprinosa
7. Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi  
   

Godina IV

30. rujna 1997.

Broj 7

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Statut Općine Brckovljani

2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Brckovljani

3. Izmjena Sistematizacije poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odjela općine Brckovijani

4. Odluka o izmjenama Privremene odluke o plaćama djelatnika Općine Brckovijani

        

Godina IV

31. srpnja 1997.

Broj 6

I. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Zaključak o poništavanju Natječaja za ustupanje radova objavljenog u "Dugoselskoj kronici" u veljači 1997. god, i o raspisivanju novog Natječaja za ustupanje radova.

       

Godina IV

4. srpnja 1997.

Broj 5

l. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 1997. godinu

2. Zaključak o ovlaštenju vijećnika za prisustvovanje sklapanju brakova

3. Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dugo Selo

         

Godina IV

5. lipnja 1997.

Broj 4

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Brckovljani

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća i provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Brckovljani i o imenima izabranih vijećnika

3. Zaključak o prihvaćanju ostavke vijećnika gosp. Željka Funteka i o početku obavljanja dužnosti zamjenika vijećnika gosp. Milana Kralja

4. Zaključak o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika gosp. Miroslava Ivoša, jer je prihvatio izbor za člana Skupštine Zagrebačke županije

5. Zaključak o izboru Odbora za izbore i imenovanja

6. Zaključak o izboru gosp. Milana Kralja za predsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

7. Zaključak o izboru gosp. Ivana Valentaka za potpredsjednika Općinskog vijeća Brckovljani

8. Zaključak o izboru gosp. Željka Funteka za načelnika Općine Brckovljani

9. Izmjena Statuta Općine Brckovljani

10. Izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

11. Zaključak o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

12. Zaključak o izboru Odbora za financije i proračun

13. Zaključak o izboru Komisije za ovjeru biračkih spiskova

14. Zaključak o izboru gosp. Josipa Potočki za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani

15. Zaključak o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Brckovljani

16. Zaključak o izboru zamjenika načelnika Općine Brckovljani

17. Izvješće o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Brckovljani za 1996. godinu

18. Zaključak o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima žiro- računa Općine Brckovljani

19. Odluka o provedbi javne rasprave o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Brckovijani

20. Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije i utvrđivanju početka obavljanja dužnosti zamjenika vijećnika gosp. Željka Piščenca iz Lupoglava s kandidatske liste HDZ-a umjesto vijećnika Miroslava Ivoša

         

Godina IV

30. travnja 1997.

Broj 3

I. AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

1. Objava rezultata glasovanja za članove Općinskog vijeća općine Brckovljani

2. Rješenje o izabranim kandidatima za članove Općinskog vijeća općine Brckovljani

          

Godina IV

28. veljače 1997.

Broj 2

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Statut Općine Brckovljani

2. Zaključak o iskazivanju nepovjerenja g. Zvonku Novoselu za obavljanje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća.

3. Zaključak o davanju ovlaštenja potpredsjedniku Općinskog vijeća g. Željku Funteku da sazove 23. sjednicu Općinskog vijeća.

4. Zaključak o izboru g. Zvonka Biočića za predsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani.

II. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja.

III. ISPRAVAK III IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 1996. GOD.

         

Godina IV

1997.

Broj 1

           

Godina III

23. prosinca 1996.

Broj 5

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 1996 godinu

2. Proračun Općine Brckovljani za 1997 godinu

3. Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za 1997. godinu

4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani

5. Odluka o imenovanju ulice u Prikraju

6. Zaključak o imenovanju Komisije za praćenje javne rasprave o prijedlogu Plana prostornog uređenja Općine Brckovljani

7. Zaključak o imenovanju Komisije za preuzimanje radova koji se izvode iz sredstava Općine Brckovljani

8. Odluka o utvrđivanju prava i obveza Općine Brckovljani kao osnivača spram Narodnog sveučilišta Dugo Selo kao javne ustanove

II AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje grobnih mjesta i naknadi za održavanje groblja.

        

Godina III

30. srpnja 1996.

Broj 4

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. lzmjene i dopune Proračuna općine Brckovljani za 1996

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

3. Odluka o izmjeni Odluke o dimnjačarskom radu

4. Odluka o izgradnji magistralnog vodovoda Brckovljani - Donja Zelina, dionica Gračec - Majkovec

5. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova i zadaća lokalne samouprave u Općini Brckovljani

         

Godina III

30. lipnja 1996.

Broj 3

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izvješće o stanju u prostoru

2. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru

III. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Cijenik za korištenje vage u Lupoglavu

2. Zaključak o visini naknade za prekomjerno rabljenje ili preopterećenje nerazvrstanih cesta

       

Godina III

29. svibnja 1996.

Broj 2

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Brckovljani za 1995. godinu
- Pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 1995. godinu

2. Pregled planiranih i ostvarenih rashoda za 1995. godinu

3. Odluka o komunalnoj naknadi

4. Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

5. Odluka o postavljanju Spomen-ploče

II. AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o radnom vremenu u trgovini

2. Odluka o određivanju vrijednosti komunalne naknade

3. Pravilnik o radu

       

Godina III

28. veljače 1996.

Broj 1

I. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o komunalnom redu

2. Odluka o nerazvrstanim cestama

3. Odluka o dimnjačarskaj službi

4. Odluka o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama

5. Odluka o izmjeni Privremene odluke o plaćama djelatnika